خاندان افشارنادری

فرتورها

کاخ خورشید در کلات نادری

شمشیرهای نادرشاه افشار در موزه آرامگاه نادرشاه

کتاب جهانگشای نادری نوشته میرزا مهدی خان منشی استرآبادی در موزه آرامگاه نادرشاه افشار

قسمتی ازسقف کاخ خورشید در کلات نادری

تپانچه‌های دوره افشاریان در موزه آرامگاه نادرشاه افشار

توپ جنگی مربوط به دوره افشاریان در آرامگاه نادرشاه افشار