خاندان افشارنادری

فرتورها

تندیس نادر شاه افشار در مجموعه باغ موزه نادری مشهد

سرباز دوره افشاری

نقشه ایران در دوره حکومت نادر شاه افشار

سردیس مرمری نادرشاه افشار در باغ موزه نادری

سرباز دوره افشاری

پرچم شاهنشاهی نادرشاه افشار