خاندان افشارنادری

فرتورها

شمشیرهای دوره افشاریان در موزه آرامگاه نادرشاه افشار

کاخ خورشید در کلات نادری

نادر شاه افشار

تفنگ‌های دوران افشاریان در موزه آرامگاه نادرشاه افشار

قسمتی ازسقف کاخ خورشید در کلات نادری

شاهزاده عباسقلی خان افشار