فرتورها

شاهزاده شاپور افشارنادری

سرور میرزا مهدی خان منتصرالسلطان

شاهزاده تیمورخان افشار نادری

بانو ایران گدازگر - شاهزاده شاپور افشارنادری

شاهدخت هلینه افشارنادری - سرور میرمحمد شیبانی

شاهزاده تیمورخان افشار نادری