فرتورها

شاهزاده تیمورخان افشار نادری

از راست: شاهزاده تیمورخان افشار نادری، بانو مکلمان منتصرالسلطان - نشسته در جلو: شاهدخت هلینه افشارنادری

شاهزاده تیمورخان افشار نادری

شاهزاده تیمورخان افشار نادری - بانو مکلمان منتصرالسلطان

از راست : شاهدخت هلینه افشارنادری، شاهزاده محسن ضرغام فر،شاهزاده علی شیبانی، شاهدخت نیلوفر افشارنادری، بانو مکلمان منتصرالسلطان

از راست : شاهزاده تیمورخان افشار نادری - نادره افشارنادری - بانو مکلمان منتصرالسلطان