فرتورها

بانو مکلمان (ماکلن) منتصر السلطان

شاهدخت نیلوفر افشار نادری

راست : شاهدخت خدیجه (هلینه) افشارنادری - وسط : شاهزاده تیمورخان افشارنادری - چپ : بانو مکلمان منتصرالسلطان

شاهزاده تیمورخان افشار نادری

شاهزاده نادر افشارنادری

راست : بانو مکلمان منتصرالسلطان - وسط : شاهدخت نادره افشارنادری - چپ : شاهدخت خدیجه (هلینه) افشارنادری